ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸ್ಥಳ:
ಖಜಾನೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,
5ನೇ ಮತ್ತು 6ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಲ್.ಕಟ್ಟಡ,
ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:080-22028210.