ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು (Saving of a bill)

ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸೃಜಿಸಿ ಕರಡನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕರಡುಗಳು ಬಿಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡು ಖಜಾನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಂತರ ಸಂಸ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಡಿಡಿಓ ಕಚೇರಿಯು ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಿ, ನಂತರ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಕಾಷ್ಟು ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸೃಜಿಸಿ ಕರಡು ಬಿಲ್ಲನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಂತ 1

ROLE: Caseworker


 1. ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಖಜಾನೆ-2 ಸಿಸ್ಟಂಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು.

 2. ಬಿಲ್ಲು ತಯಾರಿಕೆ & ಸಲ್ಲಿಸುವಿಕೆ ಪಥವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.

 3. Path: Bill Preparation and Submission → Process → Create Bill.

 4. ಬಿಲ್ಲು ವಲಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬೇಕು (ರಾಜ್ಯ/ಜಿಪಂ/ತಾಪಂ)

 5. ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಬಿಲ್ಲು ವಿಧ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೈಂ ವಿಧವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬೇಕು

 6. “ಓಪನ್”(Open) ಬಟನ್ ನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.

 7. ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬೇಕು.

 8. ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶದ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ( ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ)

 9. “ಓಪನ್”(Open) ಬಟನ್ ನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.

 10. ನಾಲ್ಕು ಟ್ಯಾಬ್ ಗಳ ಹೊಸ ಪುಟವು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.

 11. ಬಿಲ್ಲು & ಕ್ಲೈಂ ವಿಧದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವರಗಳು ಟ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬೇಕು.

 12. ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಬಜೆಟ್ ವಿವರಗಳು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

  1. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ

  2. ಅನುದಾನ

  3. ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ

  4. ವೆಚ್ಚ (ಖಜಾನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳು)

  5. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಶಿಲ್ಕು

 13. ಬಿಲ್ಲು ವಿವರಗಳ ಟ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಉಪ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಉಪ ವೋಚರ್ ದಿನಾಂಕ, ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಣೆ, ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು.

 14. “ಸ್ವೀಕರ್ತನ ವಿವರಗಳನ್ನು” ದಾಖಲಿಸಿ ಸೇರಿಸು(Add) ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.

 15. ಸ್ವೀಕರ್ತರು, ಕಡಿತಗಳು, ಹಾಗೂ ಮೊತ್ತದ ಸಾರಾಂಶದ ವಿವರಗಳ ಟ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.

 16. ಪಾವತಿ ವಿಧವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬೇಕು (ಇ-ಪಾವತಿ/ಚೆಕ್ ಪಾವತಿ)

 17. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಟಿಟಿಆರ್/ಕಡಿತಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು.

  1. ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬೇಕು (ಠೇವಣಿ ಟಿಟಿಆರ್, ವೃತ್ತಿ ತೆರಿಗೆ, ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ, ರಾಜಧನ ತೆರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ)

  2. ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬೇಕು.

  3. ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಯಾರ ಕ್ಲೈಂನಿಂದ ಮಾಡಬೇಕೊ ಅಂತಹ ಸ್ವೀಕರ್ತನ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

  4. ನಂತರ “ಟಿಟಿಆರ್/ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸು”(Add TTR Deduction) ಬಟನ್ ನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.

  5. ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿಸಲು “ಉಳಿಸು(Save)” ಬಟನ್ ನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.

Was this article helpful?